برگزاری جشنواره ملی عصر کرونایی

جشنواره ملی «عصر کرونایی» در محور‌های مختلف فرهنگی، علمی و مدیریتی در سطح مدیران، اساتید، کارمندان، صنعتگران و دانشجویان سراسر کشور برگزار می‌شود. این جشنواره در محور‌های فرهنگی، علمی و مدیریتی با موضوعات و رشته‌های مختلف و مشارکت تمامی مدیران، اساتید، کارمندان،